Algemene Voorwaarden

Definities
De Hondenspecialist Limburg, gevestigd te Heerlen. Cliënt: de eigenaar van de hond, die de Hondenspecialist opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen volgt.

Algemeen
Alle tussen de Hondenspecialist en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. De Hondenspecialist zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De Hondenspecialist zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de Hondenspecialist ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
4. Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.

Adviezen, therapieën en training
1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de Hondenspecialist.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Hondenspecialist.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenspecialist. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. De Hondenspecialist kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsprodukten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Hondenspecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

Betaling/afspraken
1. Gemaakte afspraken tussen de Hondenspecialist en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
3. Indien door ziekte of overmacht van de Hondenspecialist een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondenspecialist er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. Betaling kan uitsluitend, na het gedragstherapie consult of de eerste les van de puppycursus contant, Paypal of via Tikkie worden voldaan.
5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Hondenspecialist is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
6. Alle door de Hondenspecialist verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenspecialist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
7. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hondenspecialist Limburg te mogen claimen of te veronderstellen.
8. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is- onverminderd haar overige verplichtingen- vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage , verhoogd met 3%.

Hondenspecialist Limburg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Hondenspecialist Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hondenspecialistlimburg.com op deze pagina.

Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hondenspecialist Limburg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hondenspecialist Limburg.

Kamer van Koophandel 70857210